دات نت نیوک
پنجشنبه، 10 مهر 1399
مقالات توانبخشی و گفتار درمانی

توانبخشی کودکان زیر 6 سال

توانبخشی

SuperUser Account 0 17 رتبه مطلب: بدون رتبه
  •  توانبخشی آموزشی کودکان زیر 6 سال :

سالهای اولیه زندگی جزء گرانبهاترین اوقات است که پایه ها و ستونهای لازم برای یادگیری و آموزش در مراحل بعدی زندگی را فراهم می سازد. اکثر محققین و متخصصین امر کودک و نوجوان بر این باور هستند که سن زیر 6 سال زمان طلایی زندگی کودک است که در این سن کودکان بایستی از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند. در کودکان عادی به دلیل عدم وجود نقص یا مشکل در کودک،  معمولاً زیرساختها و زیربناهای یادگیری با حداقل مداخلات  به راحتی شکل می گیرد. یک کودک کم توان ذهنی و جسمی نسبت به یک کودک عادی نیازمند توجه خاص و ویژه تری در امر آموزش و تعلیم به خصوص در محدوده سنی زیر 6 سال است. طراحی برنامه آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی به خصوص در زمان طلایی کاری دقیق و پیچیده است که نیازمند مشارکت و همکاری گروههای گوناگون متخصصین است. درمانگران تخصصهای متفاوت از جنبه های مختلف حرکتی، گفتاری، شناختی، اجتماعی و خودیاری ، مشکلات یادگیری یک کودک کم توان را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند. پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کودک، یک برنامه آموزشی متناسب با نیاز کودک تدوین می شود. اجرای برنامه آموزشی تهیه شده نیازمند نظارت مستقیم و مداوم تمامی متخصصین درگیر در طراحی برنامه است.
بخش آموزش روزانه با دراختیار داشتن تمامی سازو کارهای لازم برای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ویژه کودکان در سنین طلایی زندگی در نظر گرفته شده است. وجود مربیان با تجربه و آموزش دیده در تعلیم و تربیت کودکان ویژه، کار تخصصی گروهی، ارزیابی و سطح بندی دقیق کودکان، برنامه آموزشی جامع و کامل و فضای مناسب جهت آموزش کودکان و همچنین وجود فوق برنامه های شاد و مفرح از مهمترین ویژگیهای بخش آموزش روزانه است. در بخش روزانه، بسته به سطح و میزان مشکل کودکان انتظار می رود که کودکانی که مشکلات زیادی ندارند در حداقل زمان ممکن آمادگی لازم برای ورود به مدرسه و اجتماع را پیدا کنند. کودکانی که مشکلات آنها زیاد است حداقل انتظار این است که توانائیهای لازم برای زندگی روزمره را پیدا کنند. آموزش توانائیهای کودکان کم توان ذهنی و کاهش میزان وابستگی آنها به والدین یک شعار اساسی حضور کودک در بخش آموزش روزانه است. نقش پدران و مادران در ادامه آموزشهایی که در این بخش به کودکان ارائه می شود بسیار مهم است. حضور مرتب والدین به ویژه مادران در جلسات آموزشی بخش و ارائه گزارش مرتب آنچه که در طی روزها و ساعات آموزشی برای کودک اتفاق می افتد نیز یکی از بارزتریرن ویزگیهای این شیوه آموزشی است.
مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) نیز با ایجاد بخش آموزش روزانه به کودکان کم توان ذهنی زیر شش سال، در مراکز جامع توانبخشی خود، علاوه بر آموزش مهارتهای اجتماعی، خودیاری و شناختی در قالب کلاسهای آموزشی، زمینه آماده سازی این کودکان جهت ورود به مدرسه و رسیدن به سطح استقلال نسبی آنها را نیز فراهم نموده است.

ادامه مطلب

توانبخشی کودکان زیر 6 سال

توانبخشی

SuperUser Account 0 9 رتبه مطلب: بدون رتبه
  •  توانبخشی آموزشی کودکان زیر 6 سال :

سالهای اولیه زندگی جزء گرانبهاترین اوقات است که پایه ها و ستونهای لازم برای یادگیری و آموزش در مراحل بعدی زندگی را فراهم می سازد. اکثر محققین و متخصصین امر کودک و نوجوان بر این باور هستند که سن زیر 6 سال زمان طلایی زندگی کودک است که در این سن کودکان بایستی از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند. در کودکان عادی به دلیل عدم وجود نقص یا مشکل در کودک،  معمولاً زیرساختها و زیربناهای یادگیری با حداقل مداخلات  به راحتی شکل می گیرد. یک کودک کم توان ذهنی و جسمی نسبت به یک کودک عادی نیازمند توجه خاص و ویژه تری در امر آموزش و تعلیم به خصوص در محدوده سنی زیر 6 سال است. طراحی برنامه آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی به خصوص در زمان طلایی کاری دقیق و پیچیده است که نیازمند مشارکت و همکاری گروههای گوناگون متخصصین است. درمانگران تخصصهای متفاوت از جنبه های مختلف حرکتی، گفتاری، شناختی، اجتماعی و خودیاری ، مشکلات یادگیری یک کودک کم توان را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند. پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کودک، یک برنامه آموزشی متناسب با نیاز کودک تدوین می شود. اجرای برنامه آموزشی تهیه شده نیازمند نظارت مستقیم و مداوم تمامی متخصصین درگیر در طراحی برنامه است.
بخش آموزش روزانه با دراختیار داشتن تمامی سازو کارهای لازم برای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ویژه کودکان در سنین طلایی زندگی در نظر گرفته شده است. وجود مربیان با تجربه و آموزش دیده در تعلیم و تربیت کودکان ویژه، کار تخصصی گروهی، ارزیابی و سطح بندی دقیق کودکان، برنامه آموزشی جامع و کامل و فضای مناسب جهت آموزش کودکان و همچنین وجود فوق برنامه های شاد و مفرح از مهمترین ویژگیهای بخش آموزش روزانه است. در بخش روزانه، بسته به سطح و میزان مشکل کودکان انتظار می رود که کودکانی که مشکلات زیادی ندارند در حداقل زمان ممکن آمادگی لازم برای ورود به مدرسه و اجتماع را پیدا کنند. کودکانی که مشکلات آنها زیاد است حداقل انتظار این است که توانائیهای لازم برای زندگی روزمره را پیدا کنند. آموزش توانائیهای کودکان کم توان ذهنی و کاهش میزان وابستگی آنها به والدین یک شعار اساسی حضور کودک در بخش آموزش روزانه است. نقش پدران و مادران در ادامه آموزشهایی که در این بخش به کودکان ارائه می شود بسیار مهم است. حضور مرتب والدین به ویژه مادران در جلسات آموزشی بخش و ارائه گزارش مرتب آنچه که در طی روزها و ساعات آموزشی برای کودک اتفاق می افتد نیز یکی از بارزتریرن ویزگیهای این شیوه آموزشی است.
مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) نیز با ایجاد بخش آموزش روزانه به کودکان کم توان ذهنی زیر شش سال، در مراکز جامع توانبخشی خود، علاوه بر آموزش مهارتهای اجتماعی، خودیاری و شناختی در قالب کلاسهای آموزشی، زمینه آماده سازی این کودکان جهت ورود به مدرسه و رسیدن به سطح استقلال نسبی آنها را نیز فراهم نموده است.

ادامه مطلب

توانبخشی کودکان زیر 6 سال

توانبخشی

SuperUser Account 0 12 رتبه مطلب: بدون رتبه
  •  توانبخشی آموزشی کودکان زیر 6 سال :

سالهای اولیه زندگی جزء گرانبهاترین اوقات است که پایه ها و ستونهای لازم برای یادگیری و آموزش در مراحل بعدی زندگی را فراهم می سازد. اکثر محققین و متخصصین امر کودک و نوجوان بر این باور هستند که سن زیر 6 سال زمان طلایی زندگی کودک است که در این سن کودکان بایستی از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند. در کودکان عادی به دلیل عدم وجود نقص یا مشکل در کودک،  معمولاً زیرساختها و زیربناهای یادگیری با حداقل مداخلات  به راحتی شکل می گیرد. یک کودک کم توان ذهنی و جسمی نسبت به یک کودک عادی نیازمند توجه خاص و ویژه تری در امر آموزش و تعلیم به خصوص در محدوده سنی زیر 6 سال است. طراحی برنامه آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی به خصوص در زمان طلایی کاری دقیق و پیچیده است که نیازمند مشارکت و همکاری گروههای گوناگون متخصصین است. درمانگران تخصصهای متفاوت از جنبه های مختلف حرکتی، گفتاری، شناختی، اجتماعی و خودیاری ، مشکلات یادگیری یک کودک کم توان را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند. پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کودک، یک برنامه آموزشی متناسب با نیاز کودک تدوین می شود. اجرای برنامه آموزشی تهیه شده نیازمند نظارت مستقیم و مداوم تمامی متخصصین درگیر در طراحی برنامه است.
بخش آموزش روزانه با دراختیار داشتن تمامی سازو کارهای لازم برای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ویژه کودکان در سنین طلایی زندگی در نظر گرفته شده است. وجود مربیان با تجربه و آموزش دیده در تعلیم و تربیت کودکان ویژه، کار تخصصی گروهی، ارزیابی و سطح بندی دقیق کودکان، برنامه آموزشی جامع و کامل و فضای مناسب جهت آموزش کودکان و همچنین وجود فوق برنامه های شاد و مفرح از مهمترین ویژگیهای بخش آموزش روزانه است. در بخش روزانه، بسته به سطح و میزان مشکل کودکان انتظار می رود که کودکانی که مشکلات زیادی ندارند در حداقل زمان ممکن آمادگی لازم برای ورود به مدرسه و اجتماع را پیدا کنند. کودکانی که مشکلات آنها زیاد است حداقل انتظار این است که توانائیهای لازم برای زندگی روزمره را پیدا کنند. آموزش توانائیهای کودکان کم توان ذهنی و کاهش میزان وابستگی آنها به والدین یک شعار اساسی حضور کودک در بخش آموزش روزانه است. نقش پدران و مادران در ادامه آموزشهایی که در این بخش به کودکان ارائه می شود بسیار مهم است. حضور مرتب والدین به ویژه مادران در جلسات آموزشی بخش و ارائه گزارش مرتب آنچه که در طی روزها و ساعات آموزشی برای کودک اتفاق می افتد نیز یکی از بارزتریرن ویزگیهای این شیوه آموزشی است.
مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) نیز با ایجاد بخش آموزش روزانه به کودکان کم توان ذهنی زیر شش سال، در مراکز جامع توانبخشی خود، علاوه بر آموزش مهارتهای اجتماعی، خودیاری و شناختی در قالب کلاسهای آموزشی، زمینه آماده سازی این کودکان جهت ورود به مدرسه و رسیدن به سطح استقلال نسبی آنها را نیز فراهم نموده است.

ادامه مطلب

توانبخشی

توانبخشی

SuperUser Account 0 10 رتبه مطلب: بدون رتبه

لج مغزی یا سی پی (cp) نوعی اختلال است که بر مغز تأثیر می‌گذارد و باعث نقص حرکتی می‌شود. در این شرایط منطقه‌ای از مغز از کار افتاده یا فلج می‌شود که منجر به فلج جزئی یا کامل عضلات می‌گردد. آسیب مغزی معمولاً قبل، حین یا اندکی پس از تولد اتفاق می‌افتد و می‌تواند موجب ناتوانی کودک در تمام طول زندگی شود.

گاهی اوقات فلج مغزی اصطلاحی است که شامل ناتوانی‌های متعدد حرکتی و مغزی مختلف می‌باشد، اما به طور کلی سه نوع فلج مغزی وجود دارد: فلج مغزی اسپاستیک، فلج مغزی دیس کینتیک یا آتتوئید و فلج مغزی آتاکسیک. یادآوری این نکته حائز اهمیت است كه كودكان بیش از هر زمان دیگری ممکن است در تمام عمر خود با فلج مغزی زندگی كنند و حتی در بزرگسالی همچنان به خدمات پزشکی متعدد و مراقبت نیاز خواهند داشت. اگرچه میزان مراقبتی که این بیماران نیاز دارند به شدت اختلال بستگی دارد. کودکانی که دارای اشکال خفیف فلج مغزی هستند، می‌توانند به موفقیت‌هایی در درمان‌های خود دست یابند و در حین درمان در خانه خود بمانند، در حالی که موارد شدید فلج مغزی ممکن است نیاز به مراقب دائم و تمام وقت داشته باشند.

RSS
12345678910انتها